Digitální doba zanechává svou stopu snad ve všech sférách dnešní společnosti, a proto je nutné zohledňovat narůstající vliv digitálních technologií na náš život i   při vytváření legislativy. Při psaní zákonů je třeba mít na paměti, že vliv práva na digitál je čím dál větší. Nové zákony nesmí brzdit inovace v soukromém sektoru, ani digitalizaci veřejné správy. V opačném případě se nám může stát, že přijímané zákony nebudou přínosem, ale naopak budou zpomalovat náš rozvoj, vytvářet zbytečné překážky a brzdit růst digitální ekonomiky.

Oblast digitální ekonomiky se vyvíjí velice rychle. Právě dynamický charakter této oblasti by měl vést zákonodárce spíše cestou obecného právního rámce, který nebude příliš svazující a dá dostatečný prostor novým fenoménům. Důležité je rovněž dokázat předvídat a vyhodnotit dopady, které vytvořené zákonu mohou mít.

Jak chceme zlepšit právní prostředí pro digitální ekonomiku?

Jak chceme zlepšit právní prostředí pro digitální ekonomiku?

Jakmile bude první návrh metodiky hotov, budeme jej konzultovat s ministerstvy, aby si jí co nejvíce osvojila a odladili jsme případné nejasnosti. Budeme ji chtít ale probrat také se zástupci soukromého sektoru, protože v rámci hodnocení dopadů se samozřejmě hodnotí i vliv předpisů na podnikatele a spotřebitele.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Široké konzultace zahájíme, jakmile bude mít připravený první ucelený návrh.

Vhodně nastavené právní prostředí je jedním ze stěžejních faktorů pro růst digitální ekonomiky. Chceme podporovat tvorbu takových zákonů, které jsou v praxi použitelné pro digitální dobu a usnadňují, nikoliv překáží rozkvětu digitálního byznysu a veřejné správy. Z tohoto důvodu zasednou nově ve vybraných komisích Legislativní rady vlády (LRV), která dohlíží na přípravu legislativy, odborníci na IT právo. Budou dohlížet na to, aby navrhované zákony byly aplikovatelné v praxi z hlediska využívání moderních technologií.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

V létě 2016 jsme oslovili vybrané renomované experty s nabídkou členství v jednotlivých komisích LRV. Na základě toho došlo 20. října 2016 ke jmenování nových členů do vybraných  pracovních komisí Legislativní rady vlády. Mezi nové členy patří: Mgr. Miroslav Uřičař, JUDr. Josef Donát, LL.M., doc. JUDr. Radim Polčák Ph.D., JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D., JUDr. Lukáš Jansa.

Při tvorbě zákonů je nesmírně důležité důkladně zvážit všechny potenciální dopady navrženého předpisu na společnost a ekonomiku. Studováním těchto dopadů se zabývá specificky Komise pro hodnocení dopadů regulace v rámci Legislativní rady vlády. Vzhledem k tomu, že digitalizace se dnes dotýká téměř každé lidské činnosti, je nezbytné se začít více soustředit také na dopady právních norem na tuto oblast. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byla Komise pro hodnocení dopadů doplněna o odborníka, který bude hlídat, jak zákony ovlivní digitální ekonomiku i proces elektronizace veřejné správy.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

V létě 2016 jsme oslovili vybrané renomované experty s nabídkou členství v komisi RIA. Na základě toho došlo 20. října 2016 k rozšíření členské základny o několik nových členů. Mezi nové členy patří:  Marek Ondroušek, Mgr. Zdeněk Zajíček.

V současnosti se mnohdy stává, že autoři návrhů zákonů dostatečně nemyslí na použitelnost předpisů v dnešním stále více digitalizovaném světě. Je přitom jasné, že legislativa nemůže kopírovat dynamiku vývoje digitálních inovací. Naším mottem by však mělo být, že budeme tvořit takové právo, které bude dostatečně pružné, obecné a nezastará po krátké době. Naší snahou proto bude vytvořit za pomoci externích odborníků a resortů takový soubor pravidel, který bude vodítkem pro legislativce i komise LRV, jak vytvářet a hodnotit „digitálně přívětivé“ zákony.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Prvotní výstup byl vytvořen v rámci minitendru programu BETA Technologické agentury ČR. V současnosti pokračují ve spolupráci s rezorty a dalšími partnery (ICT Unie, Sdružení pro internetový rozvoj) práce na dopracování návrhu metodiky. První pracovní verze, jakož i seznam otázek, již byly představeny na Výboru pro digitální ekonomiku a dotčené subjekty byly vyzvány k zaslání připomínek. Připomínky budou zapracovány do další verze dokumentu. Cílem je, aby metodika sloužila jako podpůrný nástroj k hodnocení dopadů navrhované regulace, které již dnes musí resorty povinně zpracovávat.