Budování jednotného digitálního trhu je jednou z hlavních priorit současné Evropské komise. ČR tuto politiku velmi podporuje a při vyjednáváních tvoří často koalice s tzv. skupinou stejně smýšlejících zemí, kde mezi hlavní hráče patří skandinávské a pobaltské země a státy Beneluxu.

Prohloubení jednotného trhu v oblasti digitální ekonomiky otevírá nové příležitosti pro firmy, občany a státy. Přístup k větší škále produktů a služeb pomoci e-commerce zvyšuje růstový potenciál firem, podporuje vznik nových start-upů a je také silným nástrojem pro vznik nových pracovních příležitostí. Nicméně to s sebou přináší významné výzvy: nutnost investovat do pokročilých digitálních infrastruktur, optimalizaci regulačního prostředí a zdokonalení digitálních dovedností obyvatelstva.
V rámci měření digitální ekonomiky, které provádí Evropská komise každý rok na základě indexu DESI, se ČR v roce 2017 umístila na osmnáctém místě. Z hodnocení vyplývá pro ČR zejména výzva zlepšit úroveň digitalizace veřejné správy, speciálně v oblasti e-governmentu.

Picture1

Zdroj: Evropská komise: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Opatření

Koordinátora digitální agendy připravuje pozice ČR k průřezovým návrhům, které nespadají do kompetence pouze jednoho ministerstva. Další evropské legislativní i nelegislativní iniciativy jsou v gesci jednotlivých resortů a koordinátor se zapojuje do přípravy a konzultace příslušných pozic České republiky. Mezi takové iniciativy patří nebo budou patřit například návrhy k revizi autorskoprávního rámce, telekomunikačního rámce, směrnice o audiovizuálních mediálních službách, nové nařízení o soukromí v elektronických komunikacích, apod.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

V současné sobě je na stole již většina návrhů, které Komise slíbila v oblasti digitálu vydat. K řadě z nich probíhají intenzivní vyjednávání, např. ke kodexu pro elektronické komunikace, nové směrnici, která nahrazuje veškerou dosavadní evropskou legislativu pro tento sektor. Běží také projednávání návrhů k posílení elektronického obchodu či reformy copyrightu.

Evropská komise v lednu představila iniciativu k volnému pohybu dat, která se zabývá především neodůvodněnými omezeními v souvislosti s požadavky na lokalizaci dat. Iniciativa má zatím formu nelegislativního sdělení, ale Komise avizuje, že k tématu lokalizace vydá v nejbližší době legislativní návrh. Diskutujeme o tom i v rámci skupiny stejně smýšlejících států, která volný tok dat považuje za klíčovou podmínku pro rozvoj digitální ekonomiky v EU. V rámci této skupiny jsme vytvořili společný poziční dokument.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

V současné chvíli připravujeme oficiální pozici ČR, kterou budeme prezentovat na jednáních v EU. Návrh pozice diskutujeme jak s ministerstvy, tak zástupci soukromého sektoru. Plánujeme také uspořádat kulatý stůl pro experty ze soukromé sféry. Evropská komise k tématu volného toku dat spustila také veřejnou konzultaci a pořádá workshopy s členskými státy a firmami.

Na podporu digitální ekonomiky a elektronizace veřejné správy lze čerpat prostředky z různých evropských zdrojů. Například v operačních programech jsou alokovány zdroje, které lze využít na různé oblasti jako je digitální vzdělávání, rozvoj vysokorychlostních sítí, či projekty v oblasti Smart Cities. Dalšími zdroji mohou být programy přímo řízené Evropskou komisí (tzv. komunitární programy). Koordinátor ve spolupráci s dotčenými ministerstvy sestaví přehled dostupných prostředků ze zdrojů EU, které jsou určeny na podporu rozvoje digitální ekonomiky a elektronizaci veřejné správy ČR.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Jsme na počátku. Dáváme dohromady první návrh přehledu tak, abychom pokryli co nejširší oblast digitálních projektů. Cílem je, abychom měli na webu digiczech.eu dostupný přehled i s odkazy na jednotlivé výzvy. Přehled budeme pravidelně aktualizovat.