Každý z nás ocení při cestě autem GPS navigaci, která nás kromě přesné cesty do místa určení upozorní i na aktuální objížďky a kolony. Právě to jsou otevřená data v praxi.

Otevřená data, složitě uchopitelný pojem, u kterého by se mohlo zdát, že se nás netýká. Přesto jsou otevřená data nedílnou součástí služeb e-governmentu. Typicky se může jednat o na první pohled nudné statistiky či mapy. Jedná se o data, které má k dispozici veřejná správa a která lze poskytnout veřejnosti. Že pro vás otevřená data nejsou důležitá? Již nyní se používají při evidenci úspěšnosti odhalování kriminality či pro informování o plánovaných či probíhajících uzavírkách silnic a dálnic.

Otevřená data mohou být zajímavá zejména pro výzkumnou a akademickou sféru a podniky, nicméně i např. vývojáři her či aplikací mohou v otevřených datech najít zdroj informací či inspiraci pro svůj produkt. Kreativitě při jejich využívání se však meze nekladou. Síly poté mohou vývojáři a další uživatelé poměřit v soutěži Společně otevíráme data, kterou zajišťuje Fond Otakara Motejla.

Jak se postavíme k novým výzvám, které před námi stojí a jaké jsou naše cíle?

Úroveň otevřených dat v členských státech EU podle ePSI indexu

Zdroj: Evropská komise, digitální scoreboard, 2015

Otevřená data

S cílem zajistit otevřenost důležitých datových sad v držení veřejného sektoru pro veřejnost budeme iniciovat snahy o každoroční aktualizace nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Při aktualizaci seznamu zvážíme také podněty, které nám chodí od veřejnosti do wishlistu, který je vyvěšen na těchto webových stránkách. Budeme na tom spolupracovat s MV.

Uvědomujeme si důležitost otevřených dat, a proto budeme pokračovat v rozšiřování komunikačních kanálů, kde budou sbírány podněty a požadavky na data k otevření ze strany podnikatelské sféry a dalších zainteresovaných subjektů.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Mimo již dostupného webového formuláře pro sběr podnětů oslovíme taktéž profesní komory a svazy s dotazem na jejich požadavky v oblasti otevřených dat.

Termín: 1Q 2017

Jako stěžejní pro naši další činnost v oblasti propagace tématu otevřených dat vnímáme zapojení Úřadu vlády do otevírání dat. Prvním krokem je zjistit, zda Úřad vlády disponuje využitelnými daty a v jaké kvalitě. Ve spolupráci s národním koordinátorem otevřených dat a dalšími experty z Ministerstva vnitra uspořádáme osvětové a technické semináře o otevřených datech pro zaměstnance Úřadu vlády.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

V Úřadu vlády vznikla v září loňského roku interní pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých odborů, která si dala za cíl identifikovat datové sady, které jsou v Úřadu k dispozici, a které je možné zveřejnit ve formátu otevřených dat. V současné době je dokončen návrh publikačního plánu Úřadu vlády, který byl předložen vedení Úřadu, které s ním vyjádřilo souhlas. První data v požadovaném formátu by měla být publikována v polovině roku 2017.

Termín: průběžně

Pojem otevřená data není zatím v České republice zcela známý a je tedy třeba se v této oblasti zaměřit na propagaci a osvětu tohoto tématu. Budeme se podílet na propagačních akcích pořádaných veřejnou správou i neziskovým sektorem a budeme těmto akcím poskytovat záštitu a další pomoc. Konkrétními příklady jsou spolupráce s projektem Otevřená data Fondu Otakara Motejla při pořádání konference Open Data Expo a soutěže Společně otevíráme data.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Na žádost Fondu Otakara Motejla poskytl v roce 2016 koordinátor digitální agendy ČR záštitu soutěži Společně otevíráme data a aktivně se této soutěže zúčastnil v roli porotce. V letošním roce poskytl koordinátor záštitu Open Data Expo, které proběhlo 7. března. Koordinátor mimo jiné propaguje otevřená data na dalších konferencích a také v rozhovorech v médiích. Téma otevřených dat bylo průběžně propagováno na několika akcích: na konferenci pro veřejnou správu a samosprávu v Mikulově, na konferenci Open Government Week v Bratislavě. Pro odbornou akademickou veřejnost bylo prezentováno na Univerzitě Tomáše Bati Ústav regionálního rozvoje veřejné správy a práv, na konferenci Geoinformatics 2016 na ČVUT. Na konferenci Open Alt 2016 v Brně, na konferenci WIKT & Data a Znalosti 2016 (Smolenice, Slovensko).

Termín: průběžně

Budeme podporovat nově obsazenou roli národního koordinátora otevřených dat jako koordinačního a kontaktního místa pro oblast otevřených dat veřejné správy ČR, a to nejen při propagaci tohoto tématu, ale také při otevírání dat na jednotlivých resortech a dalších ústředních orgánech státní správy.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy ČR, Hlavním architektem
e-governmentu ČR, národním koordinátorem otevřených dat a českou asociací manažerů informačních technologií (CACIO) byl v září 2016 uspořádán v Gobelínovém sále Hrzánského paláce odborný seminář na téma Otevřená data – příležitosti, překážky a výzvy pro úřady a firmy. Nyní společně s Ministerstvem vnitra diskutujeme uspořádání další podobné akce, která by se měla konat do konce června opět v Hrzánském paláci.