Máte nové auto a potřebujete na registr vozidel, je nejvyšší čas podat daňové přiznání, nebo do nového zaměstnání musíte odevzdat výpis z rejstříku trestů? Ke všem těmto běžným životním situacím patřila po dlouhá léta představa cesty na úřad a fronty, kterou zde musíme vystát. V dnešní době už si čím dál častěji pokládáme otázku: můžu si zařídit tyto formuláře z pohodlí a tepla domova? Usnadní mi digitální vývoj mou návštěvu úřadu? Ve většině případů bude odpověď ano. 

ČR má v oblasti poskytování služeb e-governmentu stále velký kus cesty před sebou. Pravidelně se umisťujeme na zadních příčkách průzkumů, ale ne vždy zaslouženě. Je pravda, že styk občana a společností s úřady je často zdlouhavý a frustrující. Občané často musejí dokládat stále stejné údaje, většinou vytištěné a úředně ověřené. Administrativní náročnost a papírování je stále pro veřejnou správu typické, elektronické formuláře v České republice nejsou rozšířené tak, jak bychom chtěli. Graf níže ukazuje procento státem nabízených služeb v elektronické podobě a zároveň procento existujících předvyplněných formulářů, které občanům i firmám dále šetří čas.

Některé aktivity už fungují, aniž bychom o nich pořádně věděli. Nevěříte? Jeden příklad za všechny – potřebujete výpis z trestního rejstříku? Kromě využití služby CzechPOINT, která je široce dostupná, ale výpis vám dodá v papírové formě, si jej již nyní můžete zařídit i čistě elektronicky přes službu CzechPOINT@home, přes kterou obdržíte elektronickou verzi výpisu včetně elektronického podpisu do vaší datové schránky.

Naším cílem musí být zlepšení komunikace již existujících služeb, ale samozřejmě také jejich zlepšení a zjednodušení a snížení veřejných výdajů nutných k obsluze státu. Inspiraci můžeme hledat jak v zahraniční, tak i u českých měst a obcí, kde jsou již služby veřejné správy často poskytovány pomocí aplikací a webových stránek. V digitalizaci a dostupnosti služeb musíme dále pokračovat – základními principy jsou digital by default a data only once. Tedy, že primárně by měla komunikace probíhat elektronicky, a to jak mezi občanem a úřadem, tak mezi úřady samotnými, a že jednou poskytnutá data již žadatel nemusí dokládat znovu, úřady je mezi sebou budou sdílet.

Jak chceme přispět k fungování elektronické veřejné správy v ČR?

Sofistikovanost služeb e-governmentu - procento nabízených služeb online a procento předvyplněných formulářů

Zdroj: Evropská komise, digitální scoreboard, 2015

Jak chceme přispět k fungování elektronické veřejné správy v ČR?

Pro lepší uživatelskou přívětivost vytvoříme klasifikace online služeb státní správy, které jsou uvedeny na webových stránkách Iniciativy 202020.cz.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Proběhl sběr dat od resortů a pokračuje spolupráce s ICT Unií na vytvoření standardizace online služeb, což bylo podpořeno realizací projektu přes Technologickou agenturu ČR v programu BETA 2.

V loňském roce jsme pomocí rozhovorů oslovili více než desítku českých expertů na e-government s cílem zjistit, jaké kroky jsou potřeba pro jeho další rozvoj. Nyní zahájíme diskusi nad výsledky tohoto průzkumu s relevantními resorty a sociálními a hospodářskými partnery.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Připravujeme spolu s agenturou NAKIT, která projekt zpracovává, výsledné materiály z průzkumu. Budou předloženy vládě pro informaci.

Přístupnost (pro osoby se zdravotním postižením) se stává součástí evropské legislativy a svým způsobem patří mezi tradice z praxe v české veřejné správě. Přesto je stále co zlepšovat, a to nejen vůči veřejné správě, ale i například v oblasti přístupnosti dokumentů, mobilních aplikací, v neposlední řadě pak v přístupnosti informací a služeb komerčních poskytovatelů. Jednou z klíčových oblastí je pak osvěta, které se budeme intenzivněji věnovat na všech úrovních, včetně diskuse s komerčními poskytovateli služeb.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Zvažujeme, jakým způsobem zahájíme tuto aktivitu. Prvním krokem bude debata na Výboru pro digitální ekonomiku spolu s resorty a zástupci soukromého sektoru.

V centru uvažování o budování uživatelsky přívětivých online služeb musí stát občan a jeho potřeby. Sestavíme proto hlavní principy, z kterých bude rozvoj služeb e-governmentu do budoucna vycházet.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Návrh vize nyní konzultujeme s resorty a partnery ze soukromé sféry. Finální dokument předložíme vládě.

Pro usnadnění komunikace mezi občanem a státem je nutné, aby zde existovala možnost elektronické komunikace. Aby došlo k urychlenému zavádění elektronické komunikace úřadů s občany, je zapotřebí řešit připravenost veřejné správy na úplné elektronické podání. Z tohoto důvodu jednotlivé úřady provedou analýzu stavu připravenosti na ÚEP.  Na základě těchto vstupů zpracujeme vyhodnocovací analýzu, která bude dále sloužit pro úpravy nutné pro zavedení úplného elektronického podání.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Vláda přijala usnesení zavazující resorty, aby provedly interní analýzy připravenosti na ÚEP. Usnesení zavazuje ústřední orgány státní správy do 31. 8. 2017 písemně informovat koordinátora digitální agendy o stavu připravenosti jednotlivých orgánů státní správy a jejich systémů na přijímání ÚEP.

Termín: 3Q 2017

Jednou z výzev, která před námi nyní stojí je realizace úplného elektronického podání, a proto společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí připravíme souhrnnou zprávu o stavu připravenosti státní správy na realizaci úplného elektronického podání včetně povinného přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Připravili jsme usnesení vlády, na základě kterého musí resorty a další ústřední orgány státní správy připravit své interní systémy na přijímání úplných elektronických podání a elektronických faktur. Usnesení bylo přijato vládou dne 10. 5. 2017.

Chceme i nadále pokračovat v propagaci témat souvisejících s e-governmentem, a proto budeme pokračovat formou dalšího semináře, který naváže na mezinárodní seminář k elektronické identitě a interoperabilitě, který byl uspořádán v prosinci 2016. Účelem těchto seminářů je obecně zvyšovat povědomí o aktivitách vlády ČR v oblasti elektronizace státní správy a výměna best practises se zahraničními partnery.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Mezinárodní seminář se uskuteční dne 6. června v prostorách Hrzánského paláce. Seminář je organizován koordinátorem digitální agendy ČR Ondřejem Malým ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Zastoupením Evropské komise v ČR. Akce bude rozdělena do dvou panelů, první bude zaměřený na Portál občana, druhý panel se bude věnovat eGovernment cloudu.

Termín: 4Q 2016

Vyhlášení soutěže o nejlepší digitální služby poskytované státem a samosprávou bude probíhat v rámci Iniciativy 202020. Soutěž bude probíhat prostřednictvím webové stránky www.202020.cz.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

V současné době diskutujeme koncept soutěže. Soutěž by měla být vyhlášena do konce roku 2016 prostřednictvím webových stránek Iniciativy 202020, které byly spuštěny dne 15. září při příležitosti oznámení vzniku Iniciativy.

Termín: 2Q 2017

Vývoj v digitalizaci společnosti je třeba promítat i do legislativy a komunikace mezi veřejnou správou a občanem či firmami. Zajistíme proto zpracování analýzy platných procesních předpisů ČR, jejímž účelem bude zjistit, v jaké míře se při tvorbě legislativy dodržují principy Digital by Default, tedy prioritní využívání elektronického způsobu komunikace s občany, právnickými osobami a uvnitř státní správy před listinnou formou. Zároveň chceme zjistit, jak se dodržuje princip Data only once, který zavazuje veřejný sektor si jednou státu známá data o občanovi či právnické osobě vzájemně poskytovat, a tedy nevyžadovat je po žadateli opakovaně při vyplnění nejrůznějších podání.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Financování analýzy je zajištěno z rozpočtu Evropské komise v rámci programu na podporu strukturálních reforem. Projekt byl spuštěn 12. dubna na společném jednání  s Evropskou komisí, která vypracování analýzy financuje, a s firmou Rowan Legal, která vyhrála výběrové řízení Evropské komise na zpracovatele analýzy. Hotový by měl projekt být za půl roku, tedy v listopadu. Se zástupci Rowan Legal se v mezidobí pravidelně setkáváme a diskutujeme metodu zpracování analýzy a její mezivýstupy.

Termín: 2Q 2017

Zahájíme diskusi s resorty a dalšími ústředními orgány státní správy, která povede k vytvoření interních metodických pokynů pro intenzivnější využívání digitálních nástrojů na ministerstvech. Tyto nástroje zefektivní a zpružní každodenní činnosti úřadů.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Začátkem prosince zasedla neformální pracovní skupina, která diskutovala využívání digitálních nástrojů v rámci ministerstev a dalších ústředních orgánech státní správy. Prvním úkolem, který si tato skupina stanovila, je zmapování současného stavu využívání digitálních nástrojů na resortech. Výsledky mapování budou k dispozici do 2Q 2017. V případě potřeby bude zpracována také metodika, jak digitální nástroje efektivněji využívat.

Termín: průběžně/čtvrtletní aktualizace

Jedním z požadavků dnešní doby je i elektronická komunikace státu s občany, a proto navážeme spolupráci s Ministerstvem vnitra při pravidelné aktualizaci přehledu plánovaných a již funkčních elektronických služeb, které stát poskytuje občanům a firmám. Proto se zblízka podíváme na státní aplikace, které už fungují a na ty, které se aktuálně plánují

V jaké se nyní nacházíme fázi?

V rámci plnění tohoto opatření jsme požádali jednotlivé resorty o seznam online služeb, které již poskytují občanům a které plánují v nejbližší době spustit. S tímto seznamem nyní pracují webové stránky Iniciativy 202020. Stejný postup byl využit při mapování online služeb poskytovaných jednotlivými kraji v ČR. Dalším krokem v této oblasti je zmapování služeb na úrovni samospráv.